De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden

Jaarverslag commissies en bestuur.

Algemeen (voorzitter)

Net als de voorgaande jaren is een groot deel van onze tijd en energie gaan zitten in het overleg met de gemeente over de vervanging van onze banen. Ook moeten wij helaas net als voorgaande jaren constateren dat er op geen enkele wijze schot in de zaak zit en het lijkt er ook niet op alsof de gemeente enige prioriteit bij de toekomst van de sportverenigingen legt. In ieder geval niet bij de tennisverenigingen.

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente om medio 2016 een forse investering in de voetbalvelden te gaan doen, zijn wij het gesprek aangegaan met de wethouder. Door de wethouder is aangegeven dat er een analyse van de 4 tennisverenigingen komt op grond waarvan een keuze voor de toekomst zou kunnen worden gemaakt. Helaas ook hier is tot nu toe nog geen actie op ondernomen.

We hebben afgelopen jaar een aantal keer bij elkaar gezeten met de 4 sportverenigingen op het Heiveld en de scouting. Het doel daarbij is om ons als complex naar buiten te presenteren. We willen deze gesprekken met de verenigingen op het Heiveld de komende jaren voortzetten en verder gaan intensiveren.

 

Voor een aantal onderdelen lopen al een aantal initiatieven; zo zijn we gezamenlijk met de gemeente in gesprek voor de verkeerssituatie en hebben we een duurzaamheidsscan uitgevoerd.
Samen met de gemeente en de andere sportclubs op Heiveld wordt er bij alle clubs een duurzaamheidsscan uitgevoerd waarin aanbevelingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid worden opgesteld.

De Kansen die we daarbij zien zijn;

 • Energie besparen
 • Energie verduurzamen
 • Fossiele energie efficiënter gebruiken of compenseren
 • Transitie, middelen en bedrijfsvoering

De Conclusies die op basis van de scan bij ons zijn getrokken zijn;

 • Op het gebied van elektriciteitsverbruik kan een aanzienlijk deel van de energiebesparing gerealiseerd worden met eenvoudige kleine investeringen en gedragsmaatregelen
 • Grotere besparingen zijn mogelijk door investeringen in energiezuinige apparatuur en

LED-verlichting

 • Besparingen op veldverlichting en warmtevraag zijn alleen realiseerbaar met grotere investeringen die gezien de huidige bezetting moeilijk rendabel worden.

 

Eindelijk lijkt de dalende lijn van het aantal leden een halt te zijn toegeroepen. Van de 335 leden vorig jaar zijn er op dit moment 359 leden, waarvan 92 jeugdleden. Het vasthouden van deze stijgende lijn van het aantal leden blijft echter ook komend jaar prioriteit nummer 1 voor ons als bestuur.

Ook blijft het onverminderd lastig om het aantal vrijwilligers op peil te houden; door verschillende oorzaken neemt het aantal vrijwilligers nog steeds af. Nieuwe bestuursleden zijn niet te vinden, waardoor de beschikbare tijd en energie van bestuur en vrijwilligers niet meer voldoende lijken om het tij te keren. We zullen komend jaar echt een nog nadrukkelijker beroep op ieder lid moeten doen om een bijdrage aan de club te geven.

De redactiecommissie bestond afgelopen jaar uit de heren Rob Plasier, Toon van Alphen en Sumero van Agen. In 2016 zijn drie digitale Bundels verschenen aangevuld met digitale Nieuwsbrieven.

 

Voor wat betreft de trainingen is het jaar vrij vlekkeloos verlopen. Ook komend jaar zal TTA weer voor ons de trainingen gaan verzorgen.

 

In financieel opzicht kunnen we constateren dat de we ten opzichte van de begroting een beter resultaat hebben van circa euro 2.000,=. De kosten waren circa Eur 3.000 lager, met name als gevolg van de mindere uitgaven voor de post vrijwilligersbeleid en mindere inkoop voor de kantine. De mindere opbrengsten zitten vooral in de mindere opbrengsten van de kantine.

 

Tenslotte kan nog vermeld worden dat we dit jaar 40-jarig bestaan als vereniging. We gaan dit op

1 juli vieren. Een feestcommissie, onder leiding van Hanneke Philipsen gaat hiermee aan de slag.

 

Bestuur

In 2016 bestond het bestuur uit mevr. Philipsen (algemeen bestuurslid), Sumero van Agen (voorzitter wedstrijdcommissie), Rob Stallenberg (penningmeester en voorzitter kantinecommissie), Martin Jacobs (voorzitter sponsorcommissie) en Serge van Dellen (algeheel voorzitter en voorzitter beheercommissie).

De ledenadministratie is evenals voorgaande jaren voortreffelijk ingevuld door Ank Buijs.

 

Beheercommissie

De beheercommissie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de Technische Dienst, het “binnengebeuren” en ten tweede het P-team. De Technische Dienst bestaat uit Ank Buijs en de heer Wil Mey. Naast de gebruikelijke reparatieklusjes is de renovatie van de douches afgerond inclusief het plaatsen automatische waterbesparende kranen. Tevens is op verschillende plekken de Ledverlichting geplaatst en hebben we afgelopen zomer maatregelen moeten nemen tegen de wateroverlast, vooral bij de achterdeur.

Voor komend jaar worden enkele plafonds geschilderd, wordt geluidsisolatie in de aanbouw aangebracht en willen we het oude platte dak gaan vervangen.

 

Het P-team bestond in 2016 uit de volgende leden; mw Roszi Pieters en de heren Toon van Alphen (captain), Jef Blaszek, Jef Bremers, Harrie Drossaert, Sjors Jaspers, Math Humblet, René Laenen, Jo Pieters, Rob Plasier, Pie Rosier, Jo van Sint Fiet, Wil Mey, Ad van Gisbergen, Ron van der Kruk, Lody van de Bogaert, Nic Backus, Nico Pastoor, Leo v.d. Kragt, Nico Vossen en Peter v.d. Zee.

Ook afgelopen jaar heeft zowel de technische dienst als het P-team het park, de banen en het gebouw weer op een voortreffelijke wijze beheerd en onderhouden.

Afgelopen jaar zijn we, met name in voorjaar en zomer een aantal keer getroffen door noodweer. Als gevolg daarvan zijn bomen gesneuveld, die door het P-team zij opgeruimd en is er bijvoorbeeld ook wateroverlast in de kantine geweest.

Voor komend jaar wordt een nieuwe trekker aangeschaft en zal, in overleg met gemeente de bestrating rond banen 3 en 4 worden aangepakt.

 

Kantinecommissie

 

De omzet van de kantine vertoont al jaren een dalende trend. Momenteel zitten we op de helft van 5 jaar geleden.

Mensen gaan wel tennissen, maar komen niet in de kantine. Bovendien zijn er nauwelijks activiteiten die extra omzet kunnen genereren (bijv. toernooien, bbq’s e.d.)

De problemen voor de barbezetting zijn er ook nog steeds.

Daarom heeft het bestuur besloten om te zoeken naar iemand (of meerderen) die op vaste dagdelen tegen betaling de kantine open willen houden. De kosten die dit met zich meebrengt worden betaald uit de vrijwilligersbijdrage.

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit Toon van Alphen, Hanneke Philipsen, Els Plasier en Rob Plasier.

 

In de ledenvergadering van 2016 is aangegeven dat we graag anders willen gaan werken. In plaats van te werken met een activiteitencommissie die alle activiteiten organiseert, willen we projectmatig gaan werken: een competitieteam of een vast tennisgroepje die een bepaalde activiteit organiseert.

 

Dit jaar bestond de activiteitencommissie nog op papier, maar vanaf 2017 komt deze te vervallen. Een heel hartelijk dank aan Toon, Rob en Els voor hun jarenlange inzet!

De nieuwe TC Bunde-kalender 2017/2018 zal op de website worden gezet en in de kantine worden opgehangen. Heeft u een leuk idee voor een activiteit die u voor onze vereniging wilt organiseren, heel leuk! Hanneke is hiervoor en u kunt met haar contact opnemen.

 

In 2016 werden voor het derde jaar de trainingen verzorgd door Tennis Time Academy (TTA). De trainingen werden namens hen gegeven door Marc Gillissen en Ricardo Hagendoorn.

Het nieuwe seizoen werd voor de basisschool-jeugd geopend met een openingstoernooi op 30 maart. Op deze middag werd ook een maak-kennis-met-tennis-middag georganiseerd voor nieuwe kinderen. Alle basisschoolleerlingen uit Bunde werden daar via school voor uitgenodigd. Er was een hele mooie opkomst en van deze kinderen zijn er zelfs een aantal lid geworden.

 

 

Dit jaar werd voor de basisschooljeugd de woensdagmiddag-instuif georganiseerd. De junior leden konden elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur naar de club komen om daar onder begeleiding van onze trainer Ricardo een balletje te slaan. We willen de kinderen op deze manier vooral stimuleren om een tweede keer per week op de baan te staan (naast hun tennistraining). Ook de kinderen van de basisscholen in Bunde werden aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgenodigd om een keer mee te komen doen met deze instuif. Daar is door meerdere kinderen gebruik van gemaakt en een aantal hiervan zelfs lid geworden.

 

Nog een paar leuke weetjes over 2016:

 • Op 13 februari werd de vrijwilligersavond georganiseerd. Daar werd genoten van een heerlijk hapje en drankje.
 • Op 3 april werd het openingstoernooi georganiseerd voor de volwassenen. Daar werd een leuke demonstratiewedstrijd gegeven door Ricardo Hagendoorn en Ralph Ubachs. De innerlijke mens werd ook weer goed verzorgd. Carlo en Nobert zorgden voor een heerlijke lunch!
 • Op 20 april was een extra feestelijke woensdagmiddag-instuif met ijsje.
 • Op 10 juli en 28 augustus werd door Ricardo een Tennis Fit sessie gegeven. Helaas was er op 11 september niet voldoende belangstelling, waardoor deze Tennis Fit sessie is vervallen.
 • Op 25 juni werd door de heren Offermans en van Alphen het jaarlijkse dauwtrappers-toernooi georganiseerd en volgens goede traditie rook het clubhuis weer heerlijk naar spek met ei en het smaakte ook goed!
 • Het Friettoernooi dat gepland stond op 17 september, is bij gebrek aan belangstelling helaas afgelast.
 • Hebt u de mooie nieuwe clubkleding gezien bij onze jeugdleden? Op initiatief van Dave van Slijpe werd er door het bestuur gekeken naar mogelijkheden voor clubkleding. Eerst werd er op zoek gegaan naar sponsoren. Nadat er 4 sponsoren werden gevonden, is het bestuur met Rovi Sport in Meerssen om tafel gaan zitten om te bespreken wat de mogelijkheden waren. Er is gekozen voor clubkleding van het merk Erima in de clubkleur Groen. De kinderen die World Tour speelden, werden gesponsord door familie Dijkstra van Albert Heijn Dijkstra in Bunde. Het Groen team (dat trouwens kampioen werd dit najaar!) speelden in shirts gesponsord door onze tennisschool Tennis Time Academy. Het mixed team t/m 14 jaar werd gesponsord door Horeca Advies Zuid van Luc Overhof. Het heren team t/m 17 jaar werd gesponsord door 10TEN van Pim Heijmans en het mixed team t/m 17 werd gesponsord door ’t Hummeke van Eric Reck. Ook in 2017 wordt er natuurlijk weer gespeeld in deze mooie shirts! Een heel hartelijk dank aan alle 4 de sponsoren die deze mooie clubkleding mogelijk hebben gemaakt! Wilt u zelf ook zo’n mooi TC Bunde shirt, deze zijn te koop bij Rovi Sport in Meerssen. Naast shirts zijn er ook trainingsbroeken, jasjes, hoodies, shorts, rokjes etc. in deze lijn van Erima beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden bij Robert en Vivian van Rovi Sport.

 

 

 

Wedstrijdcommissie

 

Commissie leden: Sumero van Agen, Carmen Scholle.

Rene Laenen verzorgt de Baanindeling tijdens de competitie.

Hanneke Philipsen coördineert de jeugdcompetitie en jeugdactiviteiten.

 

Competitie 2016

 

Voorjaarscompetitie:

In het voorjaar 2016 hebben in totaal 19 teams aan de competitie deelgenomen.

 

Aan de districtscompetitie namen 14 senioren teams deel.

 

5 teams op vrijdagavond;

4 teams op zaterdag;

4 teams op dinsdag.

 

Aan het 50+ circuit heeft 1 team deelgenomen.

 

Eén dames team is gepromoveerd:

Damesdubbel dinsdag 2e klasse naar de 1e klasse; team Ria van SintFiet

Gefeliciteerd Dames!

 

Aan de landelijke competitie op zondag hebben 2 jongens-teams deelgenomen.

 

1 team jongens team t/m 17j op zondag,

1 mix team t/m 14j op zondag

 

Groene competitie op woensdagmiddag 1 team

Bunde 1 groen jeugdteam t/m 12j

 

Aan de worldtour hebben 2 teams deelgenomen.

 

Door de basisschooljeugd is in 2016 weer deelgenomen aan de World Tour.

De World Tour wordt gespeeld op de eerste zondagochtend van de maand om 9.00h.

In de World Tour Voorjaar hadden we 2 teams:

Bunde 1 Rood 2 (6 spelers),

Bunde 1 Oranje 2 (5 spelers).

 

GMCK 2016

 

Aan het GMCK 2016 hebben 59 personen ingeschreven voor 8 onderdelen

De winnaars van de categorieën zijn:

 

HD17+

HD50+

GD17+

1

Serge van Dellen

1

Jean Ghijsen

1

Rob Rompelberg [1]

 

Dave van Slijpe

 

Richard van Helvert

 

Arlette Lambi

DD17+

DD50+

 

GD50+

 

1

Pascalle Crombag

1

Carmen Scholle

1

John Leenders

 

Kim Zeijen

 

Lisa Van Den Berg

 

Carmen Scholle

Beginners Dubbel

HE17+

   

1

Madou Van de Laar

1

Dave van Slijpe

   

 

Erica Zurstrassen

2

Rick Smeets

   

 

 

Najaarscompetitie:

 

Aan de najaarscompetitie 2016 hebben 12 teams deelgenomen.

 

5 teams op vrijdagavond

2 mix teams

1 herendubbel en

2 damesdubbel

1 team op zaterdag

1 herenteam op zaterdag

3 teams op zondag.

1 team jongens t/m 17jaar op zondag

1 team mix t/m 17jj op zondag

1 team mix t/m 14j op zondag.

 

Groene competitie op woensdagmiddag 1 team

Bunde 1 groen jeugdteam t/m 12j

Het team werd dit najaar kampioen. Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes !

 

Aan de worldtour hebben 2 teams deelgenomen.

 

De World Tour wordt gespeeld op de eerste zondagochtend van de maand om 9.00h.

In de World Tour Voorjaar hadden we 2 teams:

Bunde 1 Rood 2 (12 spelers),

Bunde 1 Oranje 2 (8 spelers).

Competitie 2017

 

Voor de voorjaarscompetitie 2017 hebben zich 20 teams ingeschreven:

 

4 teams op vrijdagavond;

2 teams herendubbel;

1 mix team;

1 dames team

 

4 teams op zaterdag,

2 mix teams en

1 heren team 35+

1 heren team 50+

 

Dinsdag

3 dames teams op dinsdag;

 

Zondag landelijk

1 team op zondag jongens t/m 17j;

2 mix teams zondag t/m 17j

 

Zondagmiddag groene competitie

2 teams tot 12j op zondagmiddag

 

Reizend circuit

1 team voor het 50+ circuit.

 

Worldtour

De World Tour wordt gespeeld op de eerste zondagochtend van de maand om 9.00h.

In de World Tour Voorjaar hadden we 3 teams:

 

2 teams tot 12j oranje1 en 2

1 team tot 12j rode worldtour

 

 

Groot Meerssen Clubkampioenschappen 2017

 

Groot Meerssen Clubkampioenschappen GMCK 2016 wordt georganiseerd door 

TC de Pletschmeppers in Geulle die hun 35 jaar jubileum vieren. De datum is nog niet bekent.

De finales worden in Geulle gespeeld.

Nadere mededelingen volgen!

 

Openingstoernooi op zondag 2 april 2017

 

Zoals gebruikelijk zullen we op zondag 2 april 2017 van 11.00h. tot 14.00h. het nieuwe seizoen openen met een openingstoernooi met wedstrijden tussen de verschillende competitie teams.

Dit is tevens het openingstoernooi voor de niet competitie spelers, jong en oud voor het nieuwe seizoen: Noteer deze zondag alvast in je agenda!

 

 

Sponsorcommissie

Leden

Noëlle Ballieux, Guido Lemmens, Martin Jacobs

Aantal sponsoren

In 2016 hebben we één nieuwe sponsor mogen begroeten, Wieken Administratie en Advies uit Bunde. Daarnaast heeft vorige week schildersbedrijf Chrit Moers uit Gronsveld te kennen gegeven met ingang van dit jaar TC Bunde te gaan sponsoren. Hiermee komt de teller op een totaal van 19 bedrijven te staan.

Nieuwe sponsoren

Net als voorgaande jaren moeten we constateren dat het binnenhalen van nieuwe sponsoren bijzonder lastig is. De meest gehoorde reactie is dat men veelal door meerdere verenigingen benaderd wordt voor een sponsorschap en men daarom besluit om in zijn geheel af te zien om één specifieke vereniging te sponsoren.

Zoals al eerder vanavond aangegeven lopend er gesprekken met de andere verenigingen op sportcomplex Heiveld over samenwerking. In het verlengde hiervan gaan we als sponsorcommissie bekijken in hoeverre we één totaal sponsorpakket voor alle verenigingen op Heiveld kunnen aanbieden.

Gelukkig trekt de economie weer aan en zien bedrijven mogelijkerwijs weer toegevoegde waarde om hun bedrijfsactiviteiten middels sponsoring onder de aandacht te brengen. Het streven van ons als sponsorcommissie is en blijft om de sponsorwand vol te krijgen en uiteraard vol te houden.

Afsluitend wil ik graag ROVI sport bedanken voor hun samenwerking rondom het samenstellen en leveren van de clubkleding voor de jeugdleden.